Komponentët Kryesorë

Program për Ngritje Kapacitetesh duke përfshirë: Trajnim Trajnerësh dhe uorkshope trajnimi për OSHC vendase mbi Qeverisjen e Mirë dhe Antikorrupsionin;
Uorkshope rajonale për Ciklin e Menaxhimit të Projektit;
Uorkshope në Gazetari Investigative dhe Angazhimin Civil Rinor;
Asistencë teknike dhe Mentorim;
Ngritja dhe mbështetja e forumeve rajonale të Qeverisjes së Mirë dhe Antikorrupsionit;
Zhvillimi i një platforme online për Qeverisjen e Mirë dhe Antikorrupsionin;
Fushata avokimi për Qeverisjen e Mirë dhe Antikorrupsionin;
Shpallja dhe administrimi i tre raundeve për dhënien e nëngranteve;
Promovimi i platformës;
Publikimi dhe shpërndarja e Manualit për Trajnimin e Trajnerëve dhe Doracakut mbi Qeverisjen e Mirë dhe Antikorrupsionin;