Evente të shkuara

Sesion informimi: Veprime të financuara nga BE për forcimin e kapaciteteve dhe impaktit të OSHC-ve në qeverisjen e mirë dhe luftën kundër korrupsionit në nivel lokal, Tiranë – 29 Janar 2016

Trajnim mbi Angazhimin Rinor në nivel lokal, Shkodër – 2 dhe 3 Qershor 2016

Trajnim i Trajnerëve ToT, Kukës – 6, 7 dhe 8 Qershor 2016

Sesion Informimi mbi Thirrjen e Parë të projektit PACT, Kukës – 15 Qershor 2016

Sesion Informimi mbi Thirrjen e Parë të projektit PACT, Dibër – 16 Qershor 2016

Sesion Informimi mbi Thirrjen e Parë të projektit PACT, Shkodër – 17 Qershor 2016

Sesion Informimi mbi Thirrjen e Parë të projektit PACT, Lezhë – 20 Qershor 2016

Trajnim mbi Menaxhimin e Ciklit të Projektit, Lezhë – 20 dhe 30 Qershor 2016

Trajnim mbi Antikorrupsionin dhe Qeverisjen e Mirë në nivel lokal, Dibër – 06 Korrik 2016

Trajnim mbi Antikorrupsionin dhe Qeverisjen e Mirë në nivel lokal, Lezhë – 07 Korrik 2016

Trajnim mbi Antikorrupsionin dhe Qeverisjen e Mirë në nivel lokal, Kukës – 08 Korrik 2016

Trajnim mbi Antikorrupsionin dhe Qeverisjen e Mirë në nivel lokal, Shkodër – 08 Korrik 2016

Trajnim mbi gazetarinë investigative, Shkodër – 11 dhe 12 Korrik 2016

Seminar Trajnues për përfituesit e granteve nga Fondi PACT, Round 1, Tiranë – 16 Nëntor 2016

Forumi Rajonal Lezhë i Qeverisjes së Mirë dhe Antikorrupsionit, Lezhë – 24 Prill 2017

Forumi Rajonal Dibër i Qeverisjes së Mirë dhe Antikorrupsionit, Bulqizë – 27 Prill 2017

Seminar Trajnues për përfituesut e granteve 6 mujore Round 1, Tiranë – 11 Maj 2017

Forumi Rajonal Kukës i Qeverisjes së Mirë dhe Antikorrupsionit, Kukës– 18 Maj 2017

Forumi Rajonal Shkodër i Qeverisjes së Mirë dhe Antikorrupsionit, Shkodër– 19 Maj 2017