Rreth Nesh

Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike – QKBTAT (ANTTARC) u themelua në 1998 nga ORT American me mbështetjen e ORT/USAID Programi Shqiptar për Rrjetëzim Demokratik (DemNet, 1995-2000). Ambicja jon1 ishte t1 b1heshim një qendër kalibri ndërkombëtar me kapacitetin për tëforcuar institucionet Shqiptare. Vizioni ishte “Formimi i së Ardhmes duke Ndryshuar tëTashmen”. Misioni: “Ndërtimi i Lidershipit nëpërmjet implementimit të strategjive të reja kreative e efektive dhe iniciativave pwr OJQ, qeverinë dhe biznesin për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm social, ekonomik dhe politik.”

Objektivat e ANTTARC: (1) Mbështetja e zhvillimit të kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë organizative nëpërmjet trajnimeve dhe asistencës teknike sipas nevojave, po ashtu dhe përfshirja në projekte. (2) Kontributi në përfshirjen dhe pjesëmarrjen e OSHC-ve në vendimmarrje publike nëpërmjet ngritjes së kapacitetit të tyre në avokaci dhe lobim. (3) kontributi nëzhvillimin e kapaciteteve të institucioneve publike nëpërmjet trajnimit dhe asistencës teknike e përfshirjes në implementim të projekteve zhvillimore.

ANTTARC u ngrit gjithashtu si një model – ndoshta i pari në Shqipëri – i një organizate me drejtim dhe staf Shqiptar që sjell shembull standardet më të larta ndërkombëtare në gjithë veprimtarinë, strukturën, politikat dhe llogaridhënien e saj.

Gjatë viteve 1998-2000 në kuadër të Programit të Rrjetëzimit Demokratik, ANTTARC krijoi dhe implementoi Programin e Granteve për Zhvillim Institucional. Program mbështeti 8 organizata Shqiptare të Shoqërisë Civile me grante për zhvillim institucional me qëllim transformimin e tyre në qendra burimore vendase që mund të mbështesnin organizata të tjera të shoqërisë civile në sectorët e tyre specifikë në lidhje me zhvillimin e kapaciteteve.

Që prej Korrikut 2000, kur Programi DemNet u mbyll, ANTTARC vazhdoi rrugëtimin si qendër e pavarur Shqiptare jo fitimprurëse. Zhvilloi dhe një profil ndërkombëtar duke zgjeruar mbulimin gjeografik në vende të tjera Balkanike si Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e më tej në Timorin Lindor. ANTTARC zgjeroi dhe mbulimin sektoral duke përfshirësektorin publik dhe biznesin. Prej atëherë ANTTARC krijon dhe implementon qindra projekte për ngritje kapaciteti dhe të ndryshme. Kemi krijuar marrëdhënie bashkëpunimi me dhjetra organizata ndërkombëtare që financojnë projektet tona dhe partneritete me dhjetra organizata vendase dhe të huaja për implementim projektesh.