Drejtoritë Arsimore / Dibër

Raporto

Të dhëna personale:

AnonimJo Anonim

Emër Mbiemër: *

Adresa:

Telefon:

Email: *

Institucioni Arsimor:

Qëllimi i Raportimit:

Përshkruaj Problemin / Rastin e Shkeljes:

Material mbështetës (JPG, MP3, MP4, PDF, DOC):